Evangelisch Lutherse Gemeente te Alkmaar

Adres informatie
Adres: Oudegracht Kerk 187 en Diaconie 185
Postcode: 1811 CD
Plaats: Alkmaar
Telefoon: 072-5120528
E-mail: EvLuthGemAlkmaar-deRijp@ziggo.nl
Website: http://www.protestantsekerk.nl/overons/kerkzoeker/kerkzoeker/Paginas/Evangelisch-Lutherse-gemeente-Alkmaar-De-Rijp-Evangelisch-Lutherse-Kerk-te-Alkmaar.aspx

Overige Informatie
RSIN: 803630232 Kerk en 824119241 Diaconie
KvK: 3025 8482
Doelstelling

De Evangelisch Lutherse Kerk is in Nederland een onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beloningsbeleid
Arbeidsvoorwaarden


De Protestantse Kerk kent twee arbeidsvoorwaardenregelingen voor beroepskrachten.

  1. De eerste geldt voor alle predikanten voor gewone werkzaamheden (ord. 3-16 tot en met 3-21), werkzaam in een gemeente en is vastgelegd in de generale regeling rechtspositie predikanten, en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.

  2. De tweede geldt voor alle werknemers (ord. 3-28) in dienst van een college van kerkrentmeesters, een college van diakenen, een breed moderamen van de classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of de kleine synode. Tot de hier bedoelde werknemers behoren onder andere predikanten in algemene dienst (ord. 3-22), kerkelijk werkers, kerkmusici, kosters, koster-beheerders, (leden)administrateurs en ook de medewerkers van de Dienstenorganisatie. Deze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de generale regeling rechtspositie medewerkers en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.   

Voor vrijwilligers is er vanzelfsprekend geen arbeidsvoorwaardenregeling. Wel zijn er fiscale beperkingen met betrekking tot de beloning van vrijwilligers. Soms wordt voor vrijwilligers gewerkt met een overeenkomst. Informatie hierover vindt u door hiernaast op 'Vrijwilligers' te klikken.

Predikanten met een bijzondere opdracht (ord. 3-23), zoals die onder meer werkzaam zijn in de gezondheidszorg, voor het Ministerie van Defensie en voor het Ministerie van Justitie, vallen ambtelijk onder de paraplu van de Protestantse Kerk, maar rechtspositioneel niet. Hun rechtspositie is geregeld via de CAO van de betreffende werkgever, bij voorbeeld die voor de gezondheidszorg of het defensiepersoneel.

Extra Informatie

De Evangelisch Lutherse Kerk Alkmaar-de Rijp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland, en is derhalve ook verbonden met de Protestantse Gemeente Alkmaar (PGA). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Alkmaar.


Verslag activiteiten
Voor volledige informatie over de activiteiten, links naar de Protestantse Kerk Nederland en financiën kunt u

voor de KERK klikken op onderstaand document >> 2016_Verslag_Kerk.pdf <<

en voor de DIACONIE op onderstaand document >> 2016_Verslag_Diaconie.pdf <<.

De jaarcijfers van 2014 en van 2015 en de begroting voor 2016 kunt u in deze documenten vinden.

Het volledige Beleidsplan dateert van 2015 en vindt u door te klikken op onderstaand document >> Beleidsplan.pdf << .
Bestanden

2016

2017